• Anasayfa
  • Favorilere Ekle
  • Site Haritası
  

       sakli-sifa çoban
              
                                
Site Menusu
Site Haritası
Takvim

BİTKİSEL VE TIBBİ TERİMLER SÖZLÜĞÜ

                               BİTKİSEL ve TIBBİ TERİMLER SÖZLÜĞÜ:

 

     ABSE: Çevre dokulardan kese tarzında doku ile sinirli içerisi cerahat ile do­lu oluşum.

   ADRENALİN: Böbreküstü bezlerinin iç kısımları tarafından salgılanan bir hormondur. Tabiatta bu hormonun görevi, organizmayı acil harekete hazır­lamaktır ve etkisini, nabzın atışı, kanın iç organlar ve deriden kaslara sevk e­dilmesi, karaciğerdeki glikojenin glikoza değişmesi ve böylelikle acil bir enerji kaynağı sağlanması şeklinde gösterir.

AFRODİZYAK: Cinsi arzuyu artırıcı maddeler, ilaçlara verilen isim.

AFT: Ağız mukazasında görülen, küçük beyaz leke şeklindeki ülser.

AKNE: Yüz, omuzlar, sırt ve göğüsteki yağ bezleriyle ilgili kronik bir de­ri hastalığıdır.

AMİLAZ: Nişastayı parçalayarak şekere çeviren enzim.

AMİNAZ: Aminoasitlerin yapısındaki amino gruplarını parçalayıcı enzim.

AMNEZİ: Hafızanın kısmen veya tamamen kaybolması.

ANAL: Anüs, makat.

ANALJEZİK: Ağrı kesici.

ANEMİ: Kısaca, halk arasında kansızlık olarak bilinen anemi, alyuvarların sayı olarak az olması ve alyuvarların içerisinde bulunan hemoglobin adı verilen maddenin miktarının azlığıdır.

ANEMİK: Kan değerleri düşük olan, yani kan sayımında eritrosit sayıları ve hemoglobin miktarı düşük olan kişi.

ANEMNEZ: Hastanın tıbbi hikayesi.

ANERJİ: Özel bir antijene cevap verilmemesi hali. Organizmanın savun­ma yeteneğinin kaybolması.

ANESTEZI: Doktorlar, ameliyat sırasında ağrı duymaması için, ameliyat­tan önce hastaya bir iğne yapar ya da solunum yoluyla bir gaz verirler. Hasta­nın bilincini yitirerek uykuya geçmesine narkoz, böylece vücudundaki ağrıları duyamayacak duruma gelmesine anestezi, bu duyu yitimine yol açan maddele­re de anestezik denir.

ANTİBAKTERİYEL: Bakterileri öldürücü.

ANTİDİABETİK: Şeker hastalığına karşı kullanılan madde veya ilaç.

ANTİHİPETENSİF: Yüksek tansiyon.

ANTİPİRETİK: Ateş düşürücü.

ANTİOKSİDAN:. SAKLI ŞİFA

ANTİSEPTİK: Mikroplar öldürücü.

ANTİÜRETİK: İdrar oluşmasını azaltıcı madde veya ilaç.

ANTİVİRAL: Virüslere karşı etkili, virüsün etkisini kıran veya azaltan.

ANÜS: Makat.

Antikor Hastalığa neden olan etkenleri zararsız duruma getirmek için vücudun çıkardığı maddeye  denir.  

APANDİSİT: Kör bağırsak iltihaplanması.

APNE: Geçici nefes kesilmesi.

 AROMATİK:          

ASTIM: Nefes darlığı.

ATEROJEN: Deride gelişen düzensiz şişlikler, deri kisti, yağbezi.

AVİTAMİNOZ: Vitamin yetersizliği.

BAĞIRSAKFLORASI: Bağırsaklardaki bakterilere verilen isim, toptan fay­dalı veya zararlı hepsi.

BAKTERİ: Prokaryot hücre yapısındaki mikroorganizma.

BALSAM: Sıklıkla odunsu bitkilerden elde edilen reçine ve bu reçinelerden yapılan ilaç BERİ-BERİ: Vitamin B1 (tiamin) eksikliğiyle oluşan el ve ayaklar­da poli nevrit ile oluşan hastalık.

BRONŞİT: Bronşların iltihaplanması.

CERAHAT: Alyuvarlar, bakteri ve yıkılmış doku kalıntıları gibi iltihap ü­rünlerini kapsayan doku sıvısıdır.

CERRAHİ: Tıbbın en eski dallarından biridir. İlaçla ya da başka tedavi yön­temleriyle iyileştirilemeyen hastalıkların, yaralanmaların, vücuttaki yapı bozuk­luklarının ameliyatla onarılmasına ya da hastalıklı organı kesip çıkararak iyileş­tirilmesine dayanır.

Çenek: Çim yaprakları, kotiledon: Tohumlu bitkilerin tohumlarının çimlen­mesiyle embriyolarından oluşan ilk yaprak ya da yaprakları.

ÇIBAN: Çıbanlar, derideki ter bezleri veya kıl keselerinin enfeksiyonlarıdır.

ÇİÇEK: Akut, enfeksiyöz bir hastalıktır. Her yaşta ve her cinsten kişiler bu hastalığa yakalanabilir. İki tipi vardır: Variola major ve variola minor.

ÇİL: Deride, güneşe maruz kalma sonucu beliren, ufak lekelerdir. Bunlar, daha fazla, lokalize güneş yanıklarına benzetilebilir ve ekseriyetle sarışın veya kızıl saçlılarda görülen melanin pigmenti birikimidir.

ÇOK YILLIK BİTKİ: Yaşamlarını iki yıldan fazla sürdüren bitkiler.

DEPRESYON: Ruhi çöküntü

DEPRESYON: Ruhsal ve bedensel çöküntü, isteksizlik.

DERMABRAZYON: Deri üzerindeki benler veya yara izlerini ortadan kal­dırma amacı ile yapılan kazıma işlemi.

DERMATİT: Cildin iltihabi durumu.PİRİİ WORLD│

DERMATOLOJİ: Cildiye, cilt hastalıklarını inceleyen bilim dalı.

DİABET: Şeker hastalığı.

DİFTERİ: Kuşpalazı.

DİÜRETİK: İdrar atırıcı.

DİYARE: İshal.

DİZANTERİ: Ağrılı ve sancılı ishalle beliren, yaralara yol açan bulaşıcı, sal­gın hastalık.

DÜŞÜK: Fetusun, gebeliğin 28. haftasından önce ölümü, ve rahmin dışa a­tılmasıdır.

EKOKARDİYOGRFİ: Kalp, damar sisteminin teşhisinde kullanılan ult­rasonik bir yöntem.

EKOLOJİ: Organizmalarla çevrelerini ve bu iki varlık arasındaki karşılık­lı ilişkileri araştıran bilim dalı. Doğanın yapısını ve işlevini araştıran bilim dalı.

EKZEMA: Deride kızarıklık, şişme, veziküller, kaşıntı gibi belirtilerle gö­rülen daha çok psikosomatik nedenli cilt rahatsızlığı. Akut ve Kronik diye ay­rıldığı gibi Yaş ve Kuru ekzema cinsleri de vardır.

ENDEMİK: Belli bir bölgede sıkça görülen.

ENDOKRİN: İç salgı yapan, salgısını kana veya lenfe aktaran.

ENDOKRİNOLOJİ: İç salgı bezlerinin fonksiyonlarını, normal dışı çalış­ma sonucu oluşan hastalıklarını ve bunların tedavilerini inceleyen tıp dalıdır.

ENDOMETRİT: Rahim mukazasının rahim dışında iltihaplanması.

ENDOMETRİUM: Rahim mukozası.

ENFEKSİYON: Bulaşıcı.

ENKÜBASYON: Hastalığa sebep olan bakteri veya virüsün vücuda girdik­ten sonra hastalığın ortaya çıkmasına kadar geçen süre, kuluçka devresi.

ENKÜBASYON: Hastalığa sebep olan etkenin vücuda girişi ile hastalık belirtilerinin ortaya çıkması arasında geçen zaman.

ENSEFALİT: Beyin iltihaplanması.

ENSEFALON: Beyin.

ENTERAL: Bağırsal yoluyla.

ENVAZYON: Yayılma, örneğin kafatasındaki bir tümörün beyin dokusu­na envazyonu denince tümörün beyine yayılması kastedilir.

                       ENZİM:

EPİLEPSİ: Sara, tutarga.

EPİTEL: Organ ve vücut yüzeylerini örten hücre tabakası.

FARANJİT: Boğaz iltihaplanması.

FARMAKOGNOZİ: Tıpta kullanılan bitkiler ile ilgili bilime verilen ad. SAKLI ŞİFA

FERMENTASYON: Mayalanma.

FERRİTİN: Demir elementinin vücutta depo edilen şekli.

FİBRÖZ: Lif dokusu.

FOTOSENTEZ: Klorofil taşıyan hücrelerde görülen, ışık enerjisinin kul­lanılmasıyla su ve karbondioksitten organik madde sentezlenmesiyle sonuçla­nan tepkimeler zinciri.

GALAKTOZ: Süt şekeri.

GASTRİT: Mide iltihabı.

GASTRODÜODENİT: Mide ve onikiparmak barsağının iltihabı.

GASTROENTERİT: İshalle seyreden mide barsak iltihabı.

GASTROENTEROLOJİ: Mide, barsak hastalıkları bilgisi.

GASTROSKOPİ: Hastaya yutturulan bir kamera ile midenin görerek mu­ayene edilmesi.

GLOKOM NEDİR  Glokom hiçbir belirti vermeyen sinsi bir hastalıktır ve ancak düzenli göz muayenesi esnasında yapılan ölçümler ile tespit edilebi­lir. Glokom göz içi basıncının yükselmesi ile görme sinirinde oluşan tahribat­tır. Görme siniri, gözden aldığı bilgiyi ( görüntü ) beyindeki görme merkezine götüren bağlantıyı sağlar.

HAP: Toz haline getirilmiş bitkinin belirtilen yardımcı madde ile kaplanıp küçük, yuvarlak ilaç yapılmış şeklidir.

HEMOGLOBİN: Alyuvarlar içerisinde bulunan ve yapısında demir taşı­yan, kırmızı renkli bir solunum pigmenti.

HERBALİZM: Bitkilerle tedavi yöntemlerinin uygulandığı Alternatif Tıp ve Bitki Hekimliğine verilen addır.

HEMOROİD: Basur.

HEPATİT: Karaciğer iltihaplanması.

HİPOFİZ: Beyin tabanında burun arkasının üst kısmına uyan bölgede bu­lunan Mercimek büyüklüğünde hormon salgılayan bir bezdir.

     İNORGANİK:

İNSÜLİN:Pancreas tarafından üretilen hormon vücudun şeker oranın dengede kalmasını sağlar.

KALP ANJİNİ: Göğüs kafesinde ağrı ve sıkıntı verici bir sıkışma ve bur­kulma hissi verir.

KALP ENFAKTÜSÜ: Kalp krizi.

KANSEROJEN: Kanser yapıcı.

            KARBONHİDRAT:

KARDİAK: Kalbe ait.

KREM: Haricen kullanılan yan katı preparattır.

KOLESTEROL: Hayvansal ve bitkisel yağların içerisinde bulunan, karaci­ğer tarafından sentez edilen bir maddedir. Kanda normalden fazla bulunması halinde, damar sertliğine neden olur, ve bazen de safra pigmentleri ile birleşe­rek safra taşlarının oluşumunda rol oynar.

KOLİT: Kalın bağırsak iltihabı.

LAPA: Bitki, yakı gibi doğrudan doğruya veya bitki hardal gibi cildi tahriş e­dici ise bezden yapılmış bir kese içine konup en fazla 5 dakika süreyle cilde uy­gulanır. En uygun lapa sıcaklığı 45 derecedir.

LENFOMA: Başlangıcını lenfoid dokudan almış ur, lenf kanseri.

LOSYON: Demleme, kaynatma veya özel bir yöntemle hazırlanır. Uygula­ma için, hazırlanan sıvı, tedavi edilecek yere sürülür, ardından da masaj yapı­lır. Masaj hızlı ve sert bir şekilde yapılırsa “Friksiyon” denir. Losyonla yapılan friksiyon özellikle saç dipleri ve deri için etkilidir.

MACUN: Bitkinin/bitkilerin su, bal veya şurup içinde karıştırılması suretiy­le hazırlanan yan katı preparatlardır. Taze hazırlanması önerilir.

MERHEM: Toz haline getirilmiş bitkinin sıvı yağ ile karıştırılarak hazırlan­mış şeklidir.

MUKOZA: Bazı organların iç yüzlerini kaplayan ve salgı üreten doku ta­bakası, iç deri.

MS: multiple sclerosis veya disseminated sclerosis demek olup, beyin ve o­murilikte görülen yer yer sertleşmeler nedeniyle kaslarda felce varan kuvvet kaybı ve istemli hareketleri kontrol edememe ve diğer sinirsel hastalıklarla ken­dini beli eden hastalık.

NEFRİT: Böbrek iltihaplanması.

NÖROLOJİ: Asabiye, sinir hastalıkları.

OBEZİTE: Şişmanlık.

ONKOLOJİ: Tümöral oluşumlarla ilgili bilim dalı.

             ORGANİK:

ÖSTROJEN: Yumurtalıklardan salgılanan ve insanlarda sekonder cinsel karakterlerin gelişmesini sağlayan hormondur.

PANKREAS: Karın boşluğunun üst tarafında ve bel omurlarının ön kıs­mında yerleşik bir organdır.Salgılarıyla sindirim fonksiyonuna yardımcı olur ve kan şekerini düzenler.

                   PIHTILAŞMA:

POLEN: Çiçek tozu.

PROSTAT: Erkeklerde mesanenin altında ve idrar yolunun başlangıcında bulunan genital sisteme ait bir bez. SAKLI ŞİFA

                   PROTEİN:

 

RAŞİTİZM: D vitamini eksikliğinin neden olduğu, çocuklarda görülen bir hastalıktır. Kemik teşekkülünün tam olmaması nedeniyle tedavisi geciktirilmiş, ihmal edilmiş vakalarda uzun kemiklerde deformiteler teşekkül eder.

SAFRA: Karaciğer tarafından salgılanan, yeşilimsi kahverengi bir sıvıdı

SAFRA KESESİ: Karaciğerden salgılanan safranın toplandığı kese şeklin­deki organ.

SEMPTOM: Patalojik durumu veya hastalğı göstermek üzere vücutta mey­dana gelen belirti.

           SERBEST RADİKALLER:

SIVI İÇECEK: Haşlama, kaynatma gibi yöntemlerden biriyle hazırlanmış içecektir.

SİNÜZİT: Sinüs adı verilen yüzdeki kemik boşlukların iç yüzünü kaplayan mukoza iltihabına ve boşlukta cerahat toplanmasına sinüzit adı verilir.

SİROZ: Bir organda sertleşme ve nedbeleşme ile karakterize fibröz doku oluşumuna verilen isimdir. Ancak bu terim hemen her zaman karaciğerin gö­revini yapamamasıyla ilgili, kronik karaciğer iltihabı için kullanılır.

ŞURUP: Sıvı ve şekerli preparattır.

VARİS: Kirli kan taşıyan damarların, fonksiyonel bozuklukları sonucu ya da kan akımının önündeki bir engel nedeniyle genişleyerek kıvrımlı bir hal alması­dır.Yüzeysel olduğu gibi derin venlerde de varis gelişebilir.

VEJETERYAN: Bitkisel gıdalarla beslenen, etyemez.

VERTİGO: Genel anlamda baş dönmesi, hareket duygusu demektir. An­cak tansiyon düşmesi ile ilgili baş dönmeleri bu kapsamda değildir. Vertigodan kastedilen labirentit, iç kulak iltihabı, Meniere hastalığı gibi durumlarda olan baş dönmesi hissi Vertigo diye adlandırılır.

VİLÜSLER: Bağırsaklardan besleyici maddelerin absorbe edildiği kanallar.

VİTAMİN:

VİTİLİGO: Bir cilt hastalığı olup, vücudun çeşitli bölgelerinde, yer yer renk (pigment) kaybı ile karakterize, normal bölgelerden keskin sınırlarla ay­rılan beyaz lekeler.

DEVAM EDEÇEK

  Bu sitede yer alan yazıların tümü, bilgi edinmek isteyen ziyaretçiler için hazırlanmıştır.

 

  All of the fonts contained in this site is intended for visitors who wish to learn

 
  Alle auf dieser Website enthaltenen Fonts ist für Besucher, die lernen wollen bestimmt

 

  Bu bilgiler, hiç bir zaman hastalık ve diğer sorunlara yönelik teşhis ve tedavi amaçlı olarak kullanılmamalıdır..  This information should never be used for the purpose of diagnosis and treatment for diseases and other problems ..


  Diese Information sollte nicht zum Zweck der Diagnose und Behandlung von Krankheiten und anderen Problemen verwendet werden ..

 


  Doktor  diyetisyen ve herbalisler tarafından yetkili eczacılar güvenilir,yaninda bitki aromatik okul mezunu veya kimyager çaliştiran, izni alınmiş aktarlar tarafından güvenlı şekilde kullanılmalıdır.


  Herbalist authorized by doctors and pharmacists, dieticians reliable, besides aromatic plants operate on school graduate or chemist, is secured by way of the transfer has been granted permission must be used


  Herbalist von Ärzten und Apothekern, Diätassistenten zuverlässig, neben aromatischen Pflanzen arbeiten auf Schulabsolvent oder Chemiker, autorisiert ist, wird im Wege der Übertragung gesichert erteilt worden Erlaubnis verwendet werden muss

  
   Sitede yer alan yazıların her türlü kullanımı ve uygulanması sonucu doğan hukuki, ahlaki,  mesleki, sağlık ve yaşamsal sorunlar sadece  bu eylemi gerçekleştiren kişilerin    sorumluluğundadır

 
   Any use and the adoption of legal writing on the Site nature, moral, professional, health and life issues are the sole responsibility of the person performing the action


    Jede Verwendung und die Annahme des Rechts schriftlich auf der Website der Natur, moralischen, beruflichen, Gesundheit und Lebensfragen in der alleinigen Verantwortung der Person, die die Aktion  Bunlardan dolayı ortaya çıkabilecek hiçbir sorundan site ve yazarları sorumlu kılınamaz.


 

  Site for any problems that may arise from these and writers responsible can not be overridden Website für Probleme, die aus diesen und Autoren verantwortlich entstehen können, können nicht überschrieben werden

 

 

   

                                                                   saklisifa@gmail.com

                                                                   premix12345678@gmail.com
            
                                                                   saklisifapiriiworld@gmail.com

 

 


NOT
:KAN BİLGİLERİNİZİ BİLMEDEN BİYOKİMYANIZI TARAMADAN,ARAŞTIRMACI DOKTORUNUZA, AKTARLARA DANIŞMADAN BİTKİ VE BİTKİ TÜRLERİNİ KULLANMANIZ TAVSİYE EDİLMEZ.

 

 

  HINWEIS: Wenn Sie scannen Ihre BIOCHEMISTRY wissen, dass Ihr Blut DATA, Forscher-Arzt, DARF PFLANZEN UND PFLANZENARTEN nicht ohne Rücksprache mit dem TRANSFER NICHT EMPFOHLEN.

 

 

NOTE: If you scan your BIOCHEMISTRY know your blood DATA, RESEARCHER DOCTOR, DO NOT USE PLANTS AND PLANT SPECIES without consulting the TRANSFER NOT RECOMMENDED
Ziyaret Bilgileri
Aktif Ziyaretçi6
Bugün Toplam175
Toplam Ziyaret835201
BAKIR-GÜMÜŞ-ALTIN
AlışSatış
Dolar4.03044.0466
Euro4.96364.9834
Hava Durumu
Anlık
Yarın
16° 21° 5°
PİRİİWORLD/SAKLİ ŞİFA TV