• Anasayfa
  • Favorilere Ekle
  • Site Haritası
  
 
   https://www.sakli-sifa.com  https://www.sakli-sifa.com                   https://www.saklisifa-piriiworld.com           

Evren dengesini yakalamak hasta olup çare aramak değil.

Hasta olmamak için hastalığa sebepleri yok etmek.

          https://www.sakli-sifa.com     https://www.sakli-sifa.com     https://www.sakli-sifa.com   https://www.sakli-sifa.com
Site Menusu
Takvim
İdeal Minir ve sür kazan
https://www.sakli-sifa.com 

https://www.sakli-sifa.com

 https://www.sakli-sifa.com

https://www.sakli-sifa.com
Bitmeyen akü aparatı
https://www.sakli-sifa.com
Sanal kripto
https://www.sakli-sifa.com


 https://www.sakli-sifa.com
Arwen
https://www.sakli-sifa.com

https://www.sakli-sifa.com

https://www.sakli-sifa.com

 https://www.sakli-sifa.com


https://www.sakli-sifa.com 

https://www.sakli-sifa.com

https://www.sakli-sifa.com

https://www.sakli-sifa.com

https://www.sakli-sifa.com

https://www.sakli-sifa.comAkıllı yağ
https://www.sakli-sifa.com

BİTKİLERİN KİMYASAL BİLEŞİMLERİ

  www.sakli-sifa.com   www.sakli-sifa.com www.sakli-sifa.com 

                             KULLANDIĞINIZ SU,BİTKİ VE İLAÇLAR TANIYIN   

Bilhassa gıdaları Her günün her saniyen her anın değiştiği gibi kullanımlar gıdada 30 günü geçmemeli.. Dikkatinize...Deneyin görün ne neler evren değişiyor... Bugün Başın, miden, dolaşım bozukluğun, görmen, kalbin ,Anatomi yapın kısaca her yerin ağrı çekiyorsa ne yedine ne içtiğine bak....Kısa yoldasın...

Bulunamamış elementler serbest dolaşanlar neler karışıyor...İşlenmişe her şey karışır ama dalında taze yaşam sunar.. Ama çok para hırsı o canlıyı da dalında yakalar...

Kan kemik et, olduğu için fark edemiyorsunuz ama bir çelik gövdeniz olsaydı neden hasta hastalık olduğunu çok çabuk anlardınız...Bitki su ve ilaçlar her maddede değişir Havada serbest dolaşır ama çelik, bakır, plastik ,jilatin, alemin yum farzla şır...Bunlarda dayanamayan et kemik kanda ne olmaz....

Benim için sadece Avrupa değil her nerde şeytan yaşıyorsa.... Bir Çelik kazan 3 madde H.G.A...B.. 100 kiloluk dondurulmuş Bitki suyu eridikçe havaya karışan bir virüs ama orada yaratanımın en sevdiği insanoğlu ve canlılar var... Sadece ”İBLİSLERİ” yok edeceğini bilsem... Dünyayı huzura kavuştururdum...

Ama bir gün ekoyu bozdukça denizlerin su zehir, yağmurların asit olduğunda yeni dünyanın kuruluşunu yapacak "Rabbim".

                                     Çoban saklı şifa   

                  ŞİFALI  BİTKİLERİN   KİMYASAL BİLEŞİMLERİ:  

   Şifalı bitkilerin bileşiminde bulunan kimyasalların bilinmesinin bu bitkile­rin hangi hastalıkların tedavisinde kullanılabileceğinin tespitinde büyük öne­mi vardır. Muhtevalarına göre bu bitkilerde aşağıdaki grup bileşimleri vardır:

   Alkaloidler: Bitkisel tedavide alkaloitler, en etkili maddeler grubuna girer. Suda çözünen azot içerikli bu bitkisel etken maddeler, doğrudan sinir sistemi­ni etkiler. Bazıları salgı sistemini uyarır, bazıları ise dölyatağı ve bağırsak kasla­rının kasılmalarını destekler. Beynin daha fazla kan ve oksijenle beslenmesini sağlayan, safra salgılarını düzenleyen alkaloitler vardır.

   Alkaloit içerikli ve çok etkili bitkilerin önemli bir bölümü ancak uzmanlarca kullanılabilir ve konuyu bilmeyenlerce kullanılmamalıdır, çünkü onlar çok et­kili zehirlerdir. Şimdiye kadar bilinen alkaloit türleri 900’ün üzerindedir. Bitki­lerin hayatı üzerindeki rolleri henüz anlaşılamamıştır. Bitki yaralandığında ve­ya hastalandığında alkaloit miktarının hızla arttığı bir gerçektir. En yüksek al­kaloit miktarı bitkilerin yaprak ve köklerinde bulunur. Bitkinin kabuk, tohum ve saplarında ise daha az alkaloit bulunur. Alkaloitlerin hemen hepsi kokusuz­dur ve acı, yakıcı bir tatları vardır.

   Glikozitler: Glikozitler, bitkilerin bileşiminde geniş ölçüde bulunurlar. A­cı ve yakıcı tatları vardır. Glikozitler, bitkinin bütün bölümlerinde bulunurlar. Karbon, hidrojen ve oksijenin dışında azot ve kükürt de ihtiva ederler. Gliko­zitlerin önemli bir kısmı renksiz kristal maddeler olup suda erirler. SAKLI ŞİFA

   Glikozit ihtiva eden ve eski devirlerden beri halk hekimliğinde kullanılan bitkiler; kuş hüvezi, mürver ağacı, ıhlamur glikozitleridir. Tıp pratiğinde, kalbi etkileyici glikozitler ihtiva eden bitkiler, büyük önem taşırlar.

   Saponinler (sabunsular): Saponinler mürekkep yapıda glikozitlerdir. Yağlar, reçineler, eterik yağlar, nadiren alkaloitlerle birlikte bulunurlar. Bu tür bitkile­rin organizması üzerindeki önemi tespit edilememiştir. Suda sabun gibi köpür­düğünden bu ad verilmiştir. Kırmızı kan hücre tabakaları, saponinin dokun­masıyla hemen parçalanır ve muhtevasındaki hemoglobin, kan serumuna ge­çer, bunun sonucu kan kırmızı olur. Saponinler, yağ, karbonhidrat ve diğer maddelerin organizma tarafından emilmesine yardım eder. Bunların bazıların­da tansiyon düşürücü veya maddelerle reaksiyona girme özelliği gösterirler, or­ganizmayı takviye ettiklerinden dolayı da tedavi uygulamalarında çokça kulla­nılırlar. Bazılarında idrar söktürücü özellik de vardır.

   Vitaminler: Bitkilerin bileşiminde bulunan maddelerden biri de vitaminler­dir. Vitaminler, bitkilerin yapraklarında oluşurlar ve buradan da bitkinin bütün bölümlerine yayılırlar. Vitamin miktarının çoğalma veya azalması halinde, bit­kinin hayat faaliyetinde bozukluk görülür. Vitaminlerin çoğunluğu suda erir.

   Enzimler veya Fermentler: Bitki muhtevasındaki bütün fermentler, albü­minli maddeler veya albüminli karışımlardır. Fermentin meydana gelebilmesi için en uygun ısı 40-50° derecedir. Lipaz fermentinden başka bütün fermentler suda erirler. Fermentler iki gruba ayrılırlar: Hidrolitikler (hidrolizler) ve des­molazlar. Bitkisel fermentlerin, insan ve hayvan yiyecekleri üzerinde olduğu gi­bi, kendi organizmasındaki ferment sentezinde de büyük rolü vardır.

   Eterik Yağlar: Uçucu yağ, bitkilerin yaprak, meyve, kabuk veya kök kısım­larından elde edilen, oda sıcaklığında sıvı halde olan, kolaylıkla kristalleşebilen genellikle renksiz veya açık sarı renkli, uçucu, kuvvetli kokulu, doğal bir ürün­dür. Güzel kokulu olmasından dolayı esans ya da eterik yağ da denilmektedir. Su ile karışmadıkları için yağ olarak tanımlansalar da sabit yağlardan farklıdır­lar Bu zamana kadar 2500’ün üzerinde eterik yağ ihtiva eden bitki keşfedilmiş­tir. Bunların çoğunluğu hoş kokuludur.

   İnsanlar tarafından dâhilen alınırlar, böbrekler ve akciğerler, safra ve bağır­saklar tarafından ayrılırlar. Bunlardan bazıları özellikle sinirleri sakinleştirici, ağrıları dindirici, solucan düşürücü, mikropları yok edici, cildi tahriş edici ola­rak etki gösterirler.

   Fitonsidler: Fitonsidler uçucu eterik yağ kolundan olup mikropları öldürü­cü görevdedirler. Hemen hemen bütün bitkilerin kimyasal bileşimlerde bulu­nurlar. Fitonsid tesirde olanlar soğan, sarımsak, yabani turp, çam uçları, limon, civanperçemi vs. bitkilerdir. Fitonsidler birkaç dakika içerisinde verem, difte­ri, tifo ve diğer hastalığa neden olan şeyleri öldürebilecek özelliktedir. Bakte­rilerden ileri gelen bazı sindirim bozukluklarının ve iltihaplı hastalıkların teda­visinde etkilidir.

   Yağlı Maddeler: Yağlar bitkiler için besleyici yedek maddelerdir. Kimyasal bileşim bakımından yüksek yağ asidli gliserid esterleri teşkil ederler. İnsan or­ganizması tarafından alınan yağlar bağırsaklarda çözülür, mide arkası bezler­den ayrılan lipaz fermenti etkisiyle sabunlaşırlar ve bunun sonucunda gliserin ve yağ asidleri elde edilir. Yağlar insan cildi tarafından kolaylıkla emildiğinden, çoğu merhemlerin karışımında yer alırlar.

   Fosfatidler veya Lipidler: Fosfatidler genellikle bitkilerin tohumlarında bu­lunur. Bunlar hücrelerde, gıda tüketiminde çok gereklidir. Kimyasal bakımdan tıpkı gliserin esterleri gibidirler fakat bunların bileşiminde önemli yağ asidin­den başka fosfor asidi de bulunmaktadır. Tedavi pratiğinde kuvvetlendirici a­raç olarak kullanılırlar.

  Mumlar: Mumlar bitkileri korumakla görevlidir. Genellikle bitkilerin sap, yaprak ve meyvelerin dış yüzlerinde bulunurlar. Bitkisel mumlar, serbest yağ asidleri, alkoller ve hidrohidratlar ihtiva ederler. Bunlardan çeşitli yağlı ilaçlar, pomadlar, plaster vs. yapımında faydalanılır.

   Karbonhidratlar: Karbonhidrat, hem canlının yapısına katılan hem de ener­ji sağlayan karbon, hidrojen ve oksijen elementlerinden oluşan organik bile­şiklerdir. Bütün canlı hücrelerde bulunur. Doğada genellikle büyük moleküller halindedir. Besinlerde en ucuz ve en kolay bulunan enerji kaynaklarıdır. Kar­bonhidratların 1 gramı, 4 kilo kalori enerji sağlar. Basit şekerlerden olan gli­koz, beyin ve sinir sisteminin ana enerji kaynağıdır. Ketozisi önler. Su ve elekt­rolit dengesini sağlarlar.

  Posa, bağırsak hareketleriyle birlikte basit şekerlerin emilimini düzenler. Po­sa ayrıca, kolesterolün geri emilimini önleyerek veya geciktirerek, kandaki ko­lesterolün dengelenmesini sağlar.

  Süt ve süt ürünlerinde bulunan laktoz, bağırsaklardan kalsiyumun emilimi­ni artırır.Ağlıklı ve dengeli beslenmek için, nişasta ve posanın tüketilmesi gerekir.

   Ekmek, tahıllar, kurubaklagiller, şeker ve şekerli gıdalar, meyveler, süt ve süt ürünleri, sebzeler. Yani et ve yağ dışındaki tüm besinlerde karbonhidrat­lar bulunur.

   Sepi Maddeler: Hemen hemen bütün bitkilerde bulunur. Bunlar maddele­rin kullanımında ve hücre içinde, enerjilerin dağılımında görev alırlar. Ayrıca bitkilere musallat olan birçok mantar ve bakterileri zehirlemek suretiyle koru­yucu rol oynar. Tıb uygulamalrında, mide ve bağırsak ağrılarında kızıştırıcı o­larak kullanılmaktadır. Büzücü özelliği olduğundan cilt hastalıklarında ve kan dindirici araç olarak da kullanılır. │SAKLI ŞİFA

   Organik Asidler: Genellikle birçok bitkide bulunan ekşi tad, organik asid­lerden ileri gelmektedir. Bitkilerde en çok rastlanan asidler elma, kehribar, fu­mar, glotar, malon, limon, benzoen vs.’dir.

  Albüminler: Albüminler yüksek molekül ağırlığında fevkalade mürekkep a­zotlu bileşimlerdir. Albüminler bitkilerde yapıcı ve depo olarak kullanılırlar. İnsan organizmasında mübadele bozukluklarında veya yetersizlik hallerinde deva aracı olarak kullanılır.

  Bitkisel Hormonlar: Bitkisel hormonların bir kısmı hücrelerin bölünmele­rini, bitkinin embrional büyümesini temin ederken ikinci bir kısmı genellikle bitkilerin uç kısımlarında oluşarak bitki organizmasının büyümesini sağlarlar. Bunların yokluğu bitkilerin gelişmesini durdurur.

  İnorganik Maddeler: Bitkilerde inorganik maddeler oksidler, karbonlar, sulfatlar, kloritler, fosfatlar, silikatlar vs, şeklinde görülür. Bunların birinin ek­sikliğiyle bitkinin büyümesinin bozulduğu bilinmektedir.

  Bitkilerde çok az miktarda bulunmalarına rağmen, daha pek çok kimya­sal terkipler mevcuttur, bunlar yalnız bitki türleri üzerinde değil, insan ve hayvan hayatı üzerinde de önemli rol oynarlar. Bunlar gıda olmakla beraber, sağlığımızı korumakta da deva olarak kullanılırlar.  

DEVAM EDECEK

 Bu sitede yer alan yazıların tümü, bilgi edinmek isteyen ziyaretçiler için hazırlanmıştır.
  

  Bu bilgiler, hiç bir zaman hastalık ve diğer sorunlara yönelik teşhis ve tedavi amaçlı olarak kullanılmamalıdır.. 


  Doktor  diyetisyen ve herbalisler tarafından yetkili eczacılar güvenilir,yaninda bitki aromatik okul mezunu veya kimyager çaliştiran, izni alınmiş aktarlar tarafından güvenlı şekilde kullanılmalıdır.
 

   Sitede yer alan yazıların her türlü kullanımı ve uygulanması sonucu doğan hukuki, ahlaki,  mesleki, sağlık ve yaşamsal sorunlar sadece  bu eylemi gerçekleştiren kişilerin    sorumluluğundadır 


  Bunlardan dolayı ortaya çıkabilecek hiçbir sorundan site ve yazarları sorumlu kılınamaz. 

 

   

                                                                   saklisifa@gmail.com

                                                                   premix12345678@gmail.com
            
                                                                   saklisifapiriiworld@gmail.com

 

 

 


NOT
:KAN BİLGİLERİNİZİ BİLMEDEN BİYOKİMYANIZI TARAMADAN,ARAŞTIRMACI DOKTORUNUZA, AKTARLARA DANIŞMADAN BİTKİ VE BİTKİ TÜRLERİNİ KULLANMANIZ TAVSİYE EDİLMEZ.

 

 

  HINWEIS: Wenn Sie scannen Ihre BIOCHEMISTRY wissen, dass Ihr Blut DATA, Forscher-Arzt, DARF PFLANZEN UND PFLANZENARTEN nicht ohne Rücksprache mit dem TRANSFER NICHT EMPFOHLEN.

 

 

NOTE: If you scan your BIOCHEMISTRY know your blood DATA, RESEARCHER DOCTOR, DO NOT USE PLANTS AND PLANT SPECIES without consulting the TRANSFER NOT RECOMMENDED 

Ziyaret istatistiği
Aktif Ziyaretçi2
Bugün Toplam133
Toplam Ziyaret1090671
Döviz kuru ve ASLI Altın Günüş Bakır
AlışSatış
Dolar6.03096.0551
Euro6.53896.5651
Bahçeler ve yağlar
okaliptüs bitki ve yağlar
Mersin bitkisi yağlar
Biberiye bahçesi ve yağlar
Defne yağ
Lavanta fibeleri Adana
Lavanta bal
LAVANTA BAL

https://www.sakli-sifa.com
Balların nöbetçisi

https://www.sakli-sifa.com

 https://www.sakli-sifa.com